Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

 

§ 1

1. Organizatorem kursów i szkoleń jest firma Aycom Niewójt sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Witwickiego 10, NIP 1132957853

§ 2

1. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:
• Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;
• Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności).
2. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

§ 3

1. Organizatorem kursu/szkolenia jest firma Aycom Niewójt sp.j. z adresem rejestrowym: Warszawa, ul. Witwickiego 10, działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 4

1. Kursy skierowane są do osób chcących podnieść swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.
2. Prowadzone szkolenia umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

§ 5

1. Uczestnikiem kursu organizowanego przez Aycom Niewójt sp.j. jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu.
2. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wpłaty pełnej kwoty za kurs, czyli 100% jego wartości, na wskazany numer konta bankowego, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia.

§ 6

  1. Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.aycom.pl.
  2. Dokładna godzina kursu i trener prowadzący podane zostaną Uczestnikom najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników.
  4. W takim wypadku Organizator proponuje nowy termin kursu lub dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot, w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe.
  5. Kursy odbywają się w siedzibie głównej Organizatora na ul. Rzemieślnicza 9, 05-070 Sulejówek, bądź w wyznaczonym przez Uczestnika miejscu – po wcześniejszej konsultacji.
  6. Jeżeli szkolenie/kurs są zaplanowane w wyznaczonym przez Uczestnika miejscu, Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia warunków lokalowych zgodnych z przepisami BHP i dostosowanych do potrzeb przeprowadzenia kursu z zakresu kosmetologii tj. łóżko kosmetyczne, umywalka, toaleta, odpowiednie oświetlenie itp. (Szczegółowe informacje można uzyskać u Organizatora).
  7. Ilość uczestników biorących udział w kursie należy zgłosić Organizatorowi w momencie uzgadniania terminu, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
  8. Jeżeli liczba osób będzie inna niż zadeklarowana przez Uczestnika w momencie zapisu, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany jego terminu. Jeżeli Organizator nie zostanie poinformowany o tym fakcie w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu, na Uczestnika mogą zostać nałożone dodatkowe koszty wiązane z wynagrodzeniem, dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem itp. Instruktorki przypisanej do kursu.

§ 7

1. Uczestnik, który zgłosił się na kurs może od niego odstąpić bez podania przyczyny najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, informując Organizatora o rezygnacji mailowo. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty pełnej kwoty za szkolenie.
2. Wpłacona kwota za szkolenie nie podlega zwrotowi.
3. Jeśli rezygnacja następuje na prośbę Uczestnika, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, wpłacona kwota za szkolenie nie podlega zwrotowi.
4. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie.

§ 8

1. W przypadku, gdy kurs nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin lub zwrot 100% opłaty za kurs.
2. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić cały zadatek na konto Uczestnika kursu.
3. Uczestnik ma prawo do zmiany terminu kursu najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
4. W takim przypadku, wpłacona kwota za kurs nie podlega zwrotowi ani możliwości przeniesienia na inny termin szkolenia.

§ 9

1. Organizator ma prawo zmienić Szkoleniowca prowadzącego szkolenie z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników.
2. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego Trenera.
3. Zmiana Wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za kurs przez Uczestnika.

§ 10

1. Cena obejmuje: koszt kursu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek.
2. Na szkoleniu jedno lub kilkudniowym trwającym dłużej niż 8 godzin zegarowych Organizator zapewnia ciepły posiłek.

§ 11

1. Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia kursu.
2. Reklamacja musi być złożona na piśmie.
3. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 12

1. Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Aycom Niewójt sp.j. swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia kursów/szkoleń.

§ 13

1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
2. Uczestnik kursu ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
3. Uczestnik kursu jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed kursem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom kursu i prowadzącemu szkoleniowcowi, nieużywanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
5. Na terenie obiektu Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
6. Organizator nie odpowiada za wniesiony przez Uczestników na salę szkoleniową sprzęt jak np. telefony, tablety, laptopy, smartwatches itp. Używanie tego rodzaju urządzeń jest na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność właściciela.
7. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty w prasie i Internecie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wizytacji lub hospitacji zajęć przez wyznaczone osoby m.in. w celu kontroli jakości kursów. Szkolenia mogą być także hospitowane przez osoby nie będące pracownikami Organizatora, jeśli z zawartych umów lub przepisów prawa wynika obowiązek poddania zajęć hospitacjom lub wizytacjom. Osoby dokonujące hospitacji lub wizytacji są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych podczas hospitowania lub wizytowania zajęć, w tym danych osobowych uczestników, modeli i trenerów.
10. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z programem nauczania i harmonogramem.
11. Szkolenia u Organizatora prowadzone są przez kosmetyczki/kosmetologów i nie nadają uprawnień do wykonywania określonych zabiegów. Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności z danego zakresu.
12. Podstawą do wydania certyfikatu jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 100% obecności na zajęciach realizowanych zgodnie z programem nauczania, aktywny udział w szkoleniu, pozytywny wynik egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zgodnie z programem kursu trener ocenia wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego/kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego. Szkoleniowiec ma prawo odmówić wydania zaświadczenia i certyfikatu/dyplomu w przypadku niespełnienia warunków zaliczenia.
13. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem zaświadczenia i certyfikatu/dyplomu. Zaświadczenia wydawane są według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Certyfikaty/dyplomy są imienne (imię, nazwisko) i nie ma możliwości wystawienia ich z danymi gabinetu. Na życzenie Klienta certyfikaty/dyplomy mogą zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.
14. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy szkoleniowej, wystawienia certyfikatu/dyplomu i zaświadczenia oraz w celach marketingowych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy szkoleniowej.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
17. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umów szkoleniowych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 14

1. Wszelkie informacje dotyczące kursów i szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu: 22 243 21 21 oraz na stronie internetowej www.aycom.pl.
2. Zapisy na kursy i szkolenia przyjmowane są telefonicznie oraz przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z realizacją kursów i szkoleń prosimy kierować na adres e-mail: biuro@aycom.pl.